XX OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH DOBRZEŃ WIELKI - OPOLSKIE ‘2016

19-05-2016

 
W dniach 7 – 9 września 2016 r. Instytut Strategii i Współpracy wraz z partnerami organizuje XX Ogólnopolski Sejmik Samorządów i Mediów Lokalnych. Dobrzeń Wielki – Opolskie’2016. 

Główni organizatorzy

 • Instytut Strategii i Współpracy INTERcharrette Sp. z o.o.
 • Gmina Dobrzeń Wielki
 • Konfederacja Interpolonia

Współorganizatorzy

 • Stowarzyszenie pn. Loża Kreacji, Biznesu i Innowacji „USKRZYDLENI”
 • Fundacja „ITB” Innowacje – Technologie – Biznes

Uczestnicy

 • redaktorzy i wydawcy gazet lokalnych i regionalnych,
 • media elektroniczne,
 • właściciele – nadawcy telewizji kablowych i rozgłośni radiowych,
 • przedstawiciele samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych gmin i powiatów działających w zakresie rozwoju regionalnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytutów, wyższych uczelni.

Wizja

Jesteśmy otwarci na innowacyjne, demokratyczne i obywatelskie wyzwania, jakie niesie współczesny świat i wspólna Europa dla Polaków, żyjących w kraju i poza jego granicami, oraz ich rozwoju, kreacji, kompetencji osobistych i publicznych, a także wolności czynu i słowa.
Jesteśmy gotowi do wspólnego działania na rzecz budowania standardów rozwojowych w obszarze mediów służących wypracowywaniu, popularyzacji i obronie wartości budujących humanizm człowieka w oparciu o historię, tradycję i kulturę Polski, biografię Wielkich Polaków oraz wartości chrześcijańskie.
Jesteśmy zdecydowani do reagowania na wszelkie przejawy niesprawiedliwości społecznej, naruszania praw obywatelskich, demokratycznych swobód, rzetelności kupieckiej oraz praw do indywidualnych poglądów i wypowiedzi.
Jesteśmy razem w słusznych sprawach w kreowaniu nowych pomysłów i obronie odważnych postaw dla siebie, dla innych, dla swoich małych ojczyzn i dla Polski.

Deklaracja wizji

Uczestnicy XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów i Mediów Lokalnych swoją wizję pragnę urzeczywistniać poprzez wsparcie wizji gospodarza Sejmiku – Gminy Dobrzeń Wielki brzmiącej:
„Gmina Dobrzeń Wielki stanowi przestrzeń przyjazną mieszkańcom, gdzie panują sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego, dbania o zdrowie i kondycję przy wykorzystaniu naturalnych dóbr oraz kultywowaniu tradycji”.
Ma to dzisiaj znaczenie nie tylko symboliczne, ale również praktyczne, związane z obroną istnienia Gminy Dobrzeń Wielki, która dzięki zaradności, pracowitości i przedsiębiorczości swoich mieszkańców, a także mądrze, roztropnie i z wyobraźnią zarządzana przez władze samorządowe, stała się jedną z wiodących gmin w województwie opolskim.
Nie możemy pozwolić na likwidację małej ojczyzny, której obywatele w ponad 98% chcą dalej decydować o swoim rozwoju, komforcie, jakości życia, a nie być zależnym od kaprysów metropolitalnego sąsiada i służyć zaspokajaniu chwilowych interesów, nie szanujących demokracji i obywatelskich swobód do samostanowienia.
W naszej deklaracji Wizji wnosimy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, władz województwa opolskiego i wszystkich mądrych, odpowiedzialnych ludzi honoru i demokracji w Polsce, o poparcie dla decydowania o swoim istnieniu, rozwoju i przyszłości mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki.
Istotą demokracji jest bowiem nagradzanie za dobre rządzenia, a nie karanie ludzi aktywnych, odważnych i biorących los swojej małej ojczyzny w swoje ręce.

Misja

Od dzisiaj rozpoczynamy wspólną pracę na rzecz realizacji wizji XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów i Mediów Lokalnych podejmując wszystkie wyzwania, związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii i wartości, partnerstwa publiczno-prywatnego PPP, ekonomii społecznej, rewitalizacji regionalnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, standardów demokracji obywatelskiej, a także wolności czynu i słowa w obszarze małych ojczyzn, województw samorządowych i całego kraju.
W tej pracy wykorzystywać będziemy potencjał i możliwości mediów: prasy, radia,  telewizji i internetu.
Przestrzegać będziemy zasad związanych z odpowiedzialnością za słowo, rzetelność kupiecką oraz dbałością o staranny, rzetelny i w pełni wiarygodny przekaz medialny.

Deklaracja misji

Uczestnicy XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów i Mediów Lokalnych Dobrzeń Wielki – Opolskie ‘2016 wspierają mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki w ich proteście przeciwko planom podzielenia swojej „małej ojczyzny”.
Metropolia Opole winna skupić się na poprawieniu mobilności i efektywności swojego funkcjonowania, a nie próbować poprzez imperialne decyzje poprawiać swoją kondycję finansową kosztem dobrze i odpowiedzialnie rządzonej Gminy Dobrzeń Wielki.
Gmina bowiem to nie tylko „obszar”, ale przede wszystkim „wspólnota mieszkańców”.
Uczestnicy Sejmiku popierają Wójta Gminy – p. Henryka Wróbla w jego staraniach o obronę tożsamości i jedności terytorialnej Gminy Dobrzeń Wielki.
Popieramy także stanowisko 7 samorządów województwa opolskiego wyrażone w piśmie z dnia 23 listopada 2015 r. protestujących przeciwko poszerzeniu granic Opola kosztem Gminy Dobrzeń Wielki.
Siła miasta Opola nie zależy od wielkości, ale od zrównoważonego i dynamicznego rozwoju w charakterze miasta zwartego, a co za tym idzie, taniego.
To nie znaczy, że w przyszłości Opole nie może się rozszerzać, gdy wyczerpie swoje zasoby, ale musi to być zgodne z interesami obu stron i jest to proces długotrwały.
Czym innym jest rozszerzenie miasta – Jest to długi proces negocjacji i rozmów zgodnie z interesami dwóch stron, a czym innym aneksja części terytorium sąsiednich gmin, gdzie miasto zabiera wszystko, co daje wymierne dochody gminom, malując dowolnie  na mapie nowe granice, bez jakichkolwiek analiz pozostawiając drugą stronę, jako bankruta niezdolnego do godziwego funkcjonowania.  Jest to niedemokratyczne, antysamorządowe, niemoralne, zwykłe bandyctwo.
Frekwencja w konsultacjach o powiększeniu miasta Opola w Opolu wyniosła 6%  mieszkańców Opola, idąc dalej 3,42% mieszkańców Opola opowiedziało się za poszerzeniem granic miasta, to jest ok.3928 osób z 114867 osób uprawnionych do głosowania. Przeciw powiększeniu Opola zagłosowało ok. 1172 osoby, aż 1514 głosów nieważnych, co bardzo podejrzane. Dla porównania – z głosów, jakie zostały oddane w konsultacjach w samej Gminie Dobrzeń Wielki – uprawnionych do głosowania - 14134, przeciw zmianie granic administracyjnych zagłosowało 8750 osób tj. 99,7% głosujących, tylko 14 osób głosowało za zmianą (frekwencja 62%). Pod petycją do Wojewody Opolskiego o negatywne zaopiniowanie wniosku o poszerzenie granic podpisało się 5283 osoby, wyłącznie z gminy Dobrzeń Wielki.
Te wyniki jednoznacznie wskazują na wolę mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki i stanowisko większości lokalnych i regionalnych autorytetów, że Gmina Dobrzeń Wielki winna pozostać samodzielną gminą, a miasto Opole rozwijać się w dobrze rozumianym duchu metropolitalnego centrum regionu opolskiego.
To aglomeracja winna być siłą regionu, a Gmina Dobrzeń Wielki – wiodącą gminą w tej aglomeracji, a zatem: uszanujemy wolę mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki oraz opinię i stanowisko pozostałych gmin i autorytetów aglomeracji opolskiej: GMINA DOBRZEŃ WIELKI SAMA DECYDUJE O SWOI ROZWOJU I SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI!!! To humanistyczny i cywilizacyjny standard!
Takie rozwiązanie w pełni popierają uczestnicy XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów i Mediów Lokalnych, Dobrzeń Wielki – Opolskie ‘2016.  

Cel strategiczny

Celem strategicznym SEJMIKU będzie wypracowanie innowacyjnych i niekonwencjonalnych form działalności publicznej i niepublicznej związanej z budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału samorządów terytorialnych, kultury i mediów lokalnych.

Tematy wiodące

 • Dobrzeń Wielki wiodącą gminą w Województwie Opolskim w dziedzinie innowacyjności w budowaniu przestrzeni obywatelskiej i kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości.
 • Kreacja innowacyjności i wartości w budowaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością i rozwojem w obszarze przemysłów kreatywnych w wymiarze województwa małopolskiego i opolskiego.
 • Promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Gminy Dobrzeń Wielki i województwa opolskiego poprzez Światowe Forum Mediów Polonijnych (1993-2016).
 • Kompetencja Europejskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie rewitalizacji regionalnej, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) i ekonomii społecznej.
 • Koncepcja INKUBATORA – PARKU INNOWACYJNOŚCI dla przemysłów kreatywnych: przemysłów kultury i przemysłów czasu wolnego.

Nasze projekty

... Być Pierwszym Wśród Najlepszych ...