I Międzynarodowy Kongres
ZDROWIE – REHABILITACJA – EKONOMIA SPOŁECZNA 
oraz XXII Światowe Forum Mediów Polonijnych
Tarnów – Małopolska – Świętokrzyskie ‘2017
 

TERMIN

21 – 24 czerwca 2017 r.

ORGANIZATOR

Instytut Strategii i Współpracy INTERcharrette Sp. z o.o.

WIZJA Kongresu

Zbudowanie przestrzeni intelektualnej, organizacyjnej i finansowej dla odważnych,  odpowiedzialnych  i  kreatywnych  liderów,  którzy chcą zmieniać  świat w zakresie standardów i praktycznych rozwiązań  w dziedzinie zdrowia, rehabilitacji i ekonomii społecznej. 

DEKLARACJA WIZJI

Integralną częścią wizji jest wzmacnianie wizerunku Polski w świecie, szczególnie w środowiskach Polaków żyjących za granicą, jako kraju innowacyjnego i mądrego kreatora rozwoju, uwzględniającego międzypokoleniowe wyzwania, w tym oczekiwania, aspiracje i marzenia Polaków żyjących w Europie i świecie.

MISJA Kongresu

Tworzenie warunków do kreacji, innowacyjności i aktywności międzypokoleniowej w Polsce, Europie i świecie, przy wykorzystaniu tradycji i potencjału 21 lat Światowego Forum Mediów Polonijnych. Jesteśmy tam, gdzie bije serce Rzeczypospolitej Polskiej – kraju ludzi odpowiedzialnych za Europę i świat oraz porywającego marzeniami budującymi wyobraźnię rozwoju, dobrobytu i dobrego życia.

DEKLARACJA MISJI

Nasze działania cechować będzie kompetencja, rzetelność kupiecka oraz  odpowiedzialność  za  podejmowane  decyzje,  zarówno w kontekście publicznym, jak i osobistym.  Starać  się  będziemy  budować  relacje  interpersonalne,   programowe i biznesowe, przy zachowaniu zasad partnerstwa, zrozumienia oczekiwań oraz interesu partnerów ze sfery publicznej, społecznej i komercyjnej, w obszarze zdrowia, rehabilitacji  i ekonomii  społecznej,  a  także  dziennikarzy  polskich  i  polonijnych, w sferze komunikacji multimedialnej, oraz odpowiedzialności za przekaz medialny.

CELE KONGRESU

  • Nawiązanie do tradycji 21 lat Światowego Forum Mediów Polonijnych i wykorzystanie potencjału tego największego w historii mediów w Europie i świecie projektu, do budowy innowacyjnych, prorozwojowych standardów w zakresie ZDROWIA, REHABILITACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ w kontekście doświadczeń krajowych, europejskich i światowych.
  • Wypracowanie innowacyjnej inżynierii finansowej, łączącej kapitał publiczny, prywatny, w tym PPP do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, publicznych i komercyjnych w dziedzinie ZDROWIA, REHABILITACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ.
  • Zbudowanie przestrzeni publicznej, społecznej i biznesowej do międzypokoleniowej integracji i solidarności w dziedzinie ZDROWIA, REHABILITACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ.
  • Stworzenie warunków do międzynarodowej współpracy w zakresie wypracowywania, wdrażania i rozwoju projektów służących tworzeniu nowych standardów jakości i odpowiedzialności za poziom usług w dziedzinie ZDROWIA, REHABILITACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ w Polsce, Europie i świecie.